Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Rapporten openen vanaf een formulier die de instelling Modaal heeft (Modal)

Rapporten openen vanaf een formulier is een krachtig middel. Vooral wanneer er op het formulier diverse selectiecriteria opgegeven kunnen worden die de inhoud van het rapport bepalen. Of die bepalen welk rapport geopend moet worden.

Wanneer je dit probeert vanaf een formulier met de instelling Modal=True (of die geopend is met de optie acDialog) is dit lastig, want dan opent het rapport achter het formulier.

Door gebruik te maken van de OpenReport functie van Terry Kreft (zie onder) en deze op dezelfde manier te gebruiken, kan dit wel.

'************ Code Start **********
'This code was originally written by Terry Kreft.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
'
'Code Courtesy of
'Terry Kreft
'
Sub OpenReport(ReportName As String, Optional View As Integer, Optional _
FilterName As String, Optional WhereCondition As String)
Dim loFormArray() As String
Dim loform As Form
Dim intCount As Integer
Dim intX As Integer
For Each loform In Forms
If loform.Visible Then
ReDim Preserve loFormArray(intCount)
loFormArray(intCount) = loform.Name
loform.Visible = False
intCount = intCount + 1
End If
Next
DoCmd.OpenReport ReportName, View, FilterName, WhereCondition
Do While IsVisible(acReport, ReportName): DoEvents: Loop
For intX = intCount - 1 To 0 Step -1
Forms(loFormArray(intX)).Visible = True
Next
End Sub
Function IsVisible(intObjType As Integer, strObjName As String) As Boolean
Dim intObjState As Integer
intObjState = SysCmd(acSysCmdGetObjectState, intObjType, strObjName)
IsVisible = intObjState And acObjStateOpen
End Function
'*********** Code End **************

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Een rapport voorzien van een dynamische RecordSource
  • Horizontale lijnen opnemen op een rapport
  • Rapporten openen
  • Rapporten openen vanaf een formulier die de instelling Modaal heeft (Modal)