Tips over Microsoft Word vind je op Werken met Word
TIPS

DATABASES

QUERIES

FORMULIEREN

RAPPORTEN

MODULES

FORUM

CONTACTZOEKEN
 

Regellengte van tekstbestanden bepalen voor importeren

Tekstbestanden kun je overbrengen naar Access via onder andere het importeren hiervan middels een importspecificatie. Hierbij importeer je eenmalig het tekstbestand en geef je de kolombreedtes van het bestand op, en sla je deze instellingen vervolgens op in een importspecificatie.

Via programmacode is deze import daarna meerdere keren uit te voeren. Maar hoe weet je nu of je het goede tekstbestand importeert? Natuurlijk kun je ervoor zorgen dat er op bijvoorbeeld de eerste regel een bepaalde tekst moet staan.

Een tweede controle die uitgevoerd kan worden, is het controleren van de regellengte. Omdat je importbestand over het algemeen op dezelfde manier opgebouwd zal zijn, kun je onderstaande functie gebruiken om de lengte van de regels te controleren. Natuurlijk zijn er hierop diverse varianten te verzinnen die ertoe bijdragen dat je bestand gevalideerd wordt voordat je de daadwerkelijk import uitvoert.

Public Function ControleerRegelLengte(Bron_Bestand, MyRegel_Lengte) As Boolean
On Error GoTo err_ControleerRegelLengte

Dim fs
Dim f
Dim fl
Dim Maxlengte As Long
Dim MyLen As Long

Maxlengte = 0
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fs.FileExists(Bron_Bestand) Then
If ApplicatieTaal = "NL" Then
MsgBox ("Het bestand " & Bron_Bestand & " bestaat niet")
Else
MsgBox ("The file " & Bron_Bestand & " does not exist")
End If
ControleerRegelLengte = False
Exit Function
Else
Set f = fs.GetFile(Bron_Bestand)
Set fl = f.OpenAsTextStream()
Do While Not fl.AtEndOfStream
MyLen = Len(fl.ReadLine)
If MyLen > Maxlengte Then
Maxlengte = MyLen
End If
Loop
Set fl = Nothing
Set f = Nothing
End If
Set fs = Nothing

' MsgBox(Maxlengte)
If Maxlengte = MyRegel_Lengte Then
ControleerRegelLengte = True
Else
MsgBox ("Het importbestand heeft een onjuiste regellengte")
ControleerRegelLengte = False
End If
Exit Function

err_ControleerRegelLengte:
MsgBox ("Het importbestand heeft een onjuiste regellengte")
ControleerRegelLengte = False
Exit Function

End Function

  Reageer op deze tip

Er zijn nog geen reacties geplaatst

De volgende tips zijn beschikbaar:
  • Bepalen van de volgende werkdag
  • Regellengte van tekstbestanden bepalen voor importeren
  • Waarde omzetten naar Integer